Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

fahren - zavézt
fahren - fuhr - gefahren

halten - držet; stavět, zastavit
halten - hielt - gehalten

brennen - hořet; pálit; svítit; prahnout
brennen - brannte - gebrannt

nehmen - vzít; brát
nehmen - nahm - genommen

fliehen - vyhýbat se
fliehen - floh - geflohen

rennen - běžet, utíkat
rennen - rannte - gerannt

treffen - potkat
treffen - traf - getroffen

kennen - znát; poznat
kennen - kannte - gekanntDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE