Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

singen - zpívat
singen - sang - gesungen

finden - najít, shledat (jakým)
finden - fand - gefunden

ziehen - táhnout
ziehen - zog - gezogen

kennen - znát; poznat
kennen - kannte - gekannt

verlieren - ztratit; prohrát
verlieren - verlor - verloren

kommen - přijít, přijet
kommen - kam - gekommen

fahren - jet, jezdit
fahren - fuhr - gefahren

werden - stát se
werden - wurde - gewordenDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE