Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

schreiben - psát
schreiben - schrieb - geschrieben

zwingen - nutit
zwingen - zwang - gezwungen

liegen - ležet; záležet
liegen - lag - gelegen

schlafen - spát
schlafen - schlief - geschlafen

werden - stát se
werden - wurde - geworden

brechen - zlomit se, lámat se
brechen - brach - gebrochen

empfehlen - doporuučit
empfehlen - empfahl - empfohlen

sinken - klesat
sinken - sank - gesunkenDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE