Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

bieten - nabízet
bieten - bot - geboten

fangen - chytit
fangen - fing - gefangen

fallen - padat, spadnout
fallen - fiel - gefallen

fahren - zavézt
fahren - fuhr - gefahren

wachsen - růst
wachsen - wuchs - gewachsen

finden - najít, shledat (jakým)
finden - fand - gefunden

kennen - znát; poznat
kennen - kannte - gekannt

schlafen - spát
schlafen - schlief - geschlafenDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE