Německá gramatika: silná slovesa

Úvod | Silná slovesa | Odkazy


Německá silná slovesa

Starke Verben

Silná slovesa mají v němčině odlišný způsob časování, vyznačují se změnou kmenové samohlásky, tzv. střídou.

Příklad:
singen – sang – gesungen (zpívat)
schwimmen - schwamm - geschwommen (plavat)


Přehled časování nejpoužívanějších silných (a nepravidelných) sloves


Náhodná slovesa:

wollen - chtít
wollen - wollte - gewollt

trinken - pít
trinken - trank - getrunken

zwingen - nutit
zwingen - zwang - gezwungen

werfen - hodit
werfen - warf - geworfen

steigen - stoupat, zvyšovat se
steigen - stieg - gestiegen

scheinen - svítit; zdát se; vypadat
scheinen - schien - geschienen

verlieren - ztratit; prohrát
verlieren - verlor - verloren

brechen - zlomit se, lámat se
brechen - brach - gebrochenDoporučujeme Testy nejen z němčiny naleznete na nových stránkách ZDE